UdK Berlin Rundgang 2021

Abschlussausstellung Lena-Elise Aicher

Lena-Elise Aicher

Abschlussausstellung von Lena-Elise Aicher, Klasse Prof. Manfred Pernice

Kontext