thumbnail
Måřțîåñ Łåñġūåġė
Qianxue Zhang
Formats
Exhibition
Languages
English
Deutsch
Faculties/Centres
College of Architecture, Media and Design
Institut für transmediale Gestaltung
Visuelle Kommunikation
Kampagnen
Klasse Kampagnen Hauptprojekt – Visual commentaries on the constitution
Locations
Grunewaldstraße 2-5
Level: 1
Room: 103
English
Måřțîåñ låñġūåġė îş å mî×țūřė ōf çħåřåçțėřş fřōm våřîōūş låñġūåġėş, ωħėřė țħė çėñşōřşħîÞ ōf ōÞîñîōñş ōñ țħė îñțėřñėț fåîlş. Įț îş å mėțħōď ōf țħė ďîġîțål åġė țō Þūřşūė fřėė şÞėėçħ. Ōūř ōÞîñîōñş şħōūlď bė şėėñ.
Deutsch
Måřțîåñ Łåñġūåġė îşț ėîñė Mîşçħūñġ åūş Żėîçħėñ vėřşçħîėďėñėř $Þřåçħėñ, bėî ďėř ďîė Żėñşūř vōñ Mėîñūñġėñ îm Įñțėřñėț vėřşåġț. $îė îşț ėîñė Mėțħōďė ďėş ďîġîțålėñ Żėîțålțėřş, ūm ďîė fřėîė Mėîñūñġşäūßėřūñġ żū vėřfōlġėñ. Ūñşėřė Mėîñūñġėñ şōllțėñ ġėşėħėñ ωėřďėñ.